Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

Hızlı Kredi, otovitrinplaza.com , Otovitrin Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hakkında sizleri bilgilendirmek istedik.

Şirketimiz, Hızlı Kredi, otovitrinplaza.com , Otovitrin Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu olarak siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerini kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve mevzuat kuralları ve vereceğiniz izin çerçevesinde üçüncü kişilere açıklayabilecektir. İşbu bilgilendirme ile, Kanun hükümleri gereğince karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz konusunda sizleri bilgilendiriyoruz.

 

Kişisel verinin tanımı:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, tarafınıza ait kimlik (ad,soyad, TC kimlik numarası vs), iletişim, ürünlere erişim esnasında kullanılan yöntemlere ilişkin bilgiler (IP, mobil tel markası-modeli, tarayıcı tipi, versiyonu, sosyal medya bilgisi, ekranlar üzerinde gerçekleştirdiği hareketler vb.) gibi sizin belirleyici ya da belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

 

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:

Kişisel verileriniz, sizlere sunacağımız her türlü ürün ve hizmetlerle ilgili olarak gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemde işlem sahibini ve muhatabını belirlemek üzere kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerinizin kaydedilmesi, elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlemesi, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce (mahkemeler, TBB, BDDK, SPK, TCMB, MASAK, BTK gibi) öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, Hızlı Kredi, otovitrinplaza.com , Otovitrin Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak sunulan ve talep edilen başkaca ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi ve aramızdaki sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenecektir.

 

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla da işlenebilecektir:

  • Kişisel verilerin bulut ortamında üçüncü kişiler vasıtasıyla saklanması, depolanması, güncelleştirilmesi,
  • Tarafınıza bilgilendirme, reklam, promosyon vs amaçlı iletilerin gönderilmesi için işbirliği yaptığımız bankalar, sigorta şirketleri, operatörler ve firmalar ile paylaşılması,
  • Müşterilerin ihtiyaç, öncelik ve kredibiliteleri yönünden sınıflandırılması ve belli bir not sistemine tabi tutulması.

 

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi:

Kişisel verileriniz; Hızlı Kredi, otovitrinplaza.com , Otovitrin Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş  ait internet sitemiz, mobil sitemiz, çağrı merkezimiz kanalıyla veya e-posta, SMS veya diğer yollarla tarafımıza ilettiğiniz bilgiler ve bilgilerinizi paylaştığınız iş ortaklarımızdan aktarılan , internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan tanımlama sistemi yoluyla, çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır. 

Size bütün kanallarımızda daha iyi hizmet sunulması, Hızlı Kredi, otovitrinplaza.com , Otovitrin Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş, ürünleri, hizmetleri, reklamları, kampanyaları hakkında haber verilebilmesi ve size özel kampanya ve faydalar hazırlayabilmesi ve kullandırılabilmesi, memnuniyetinizi ölçebilmek için anket yapılabilmesi, çağrı merkezi hizmetlerinin sunulabilmesi ve ayrıca şirket ve Hızlı Kredi, otovitrinplaza.com , Otovitrin Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş için operasyonel ve stratejik seviyede karar alabilmek ve düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere paylaşılması amaçları ile ancak bununla sınırlı kalmaksızın kişisel verileriniz, Kişisel Veri Koruma Kanunu’nun 5. ve 6. Maddelerinde çizilen çerçeve içinde, Şirketimiz ilgili birimleri, stratejik ortaklarımız ve/veya yetkilendireceğimiz özel ya da tüzel kişiler tarafından toplanabilir, saklanabilir, raporlanabilir, işlenebilir, analiz edilebilir ve ilgili tüzel veya özel kişilerle paylaşılabilir.

 

Kişisel verilerinizin aktarılması:

Kişisel verileriniz, ana hissedarımız olan Hızlı Kredi, otovitrinplaza.com , Otovitrin Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş ve iştiraklerine, doğrudan/dolaylı yurt içi/yurt dışı iştiraklerimize; ürün/hizmet karşılaştırma ve başvuru gerçekleştirme konularında hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, bankalara, sigorta şirketlerine, operatörlere, sağlayıcılara veya firmalara , verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız kişi ve kurumlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara ve diğer üçüncü kişilere ilgili işbirliklerimiz çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

Kişisel verilerin saklanması ve güvenliği:

Kişisel veriler, bu bilgileri verme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. İhtiyaçlarınızın belirlenmesi, size daha çabuk hizmet verilmesi ve sonraki hizmet taleplerinizin karşılanması amacıyla, bizden aldığınız hizmetten sonra da verileriniz tarafımızdan işlenmeye devam edilecektir. Veriler, yasal sürelere tabi olarak ve yasal merciler ile ilgili kamu otoritelerine raporlama, bilgilendirme amaçları için tutulması veya mevzuat uyarınca daha uzun sürelerle saklanması gerekiyorsa bu sınırlara uyulacaktır. Saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri tarafımızdan alınacaktır.

 

Kanun kapsamındaki haklarınız:

Kanun’un 11. maddesi gereğince; şirketimize başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen düzeltilme, silinme veya yok edilme kapsamında yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili her türlü bilgi talebinizi Hızlı Kredi, otovitrinplaza.com , Otovitrin Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş Binbaşı Reşat Bey Mah. Akçay Caddesi no 57 Gaziemir İZMİR  adresine yazılı olarak (noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup ile) iletebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

Veri Sorumlusunun Kimliği

 

Veri Sorumlusu: Hızlı Kredi, otovitrinplaza.com, Otovitrin Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş

Telefon: +90 (542) 649 31 44

Web Adresi: https://www.otovitrinplaza.com/

Mail Adresi: otovitrinplaza@gmail.com

Adres: Binbaşı Reşat Bey Mah. Akçay Caddesi no 57 Gaziemir / İZMİR